Organizační struktura

Starosta:   Ing. Jan Dvořáček, Ph. D.
1. místostarosta: Ing. Tomáš Habán
2. místostarosta: Ing. David Dostál
Správci informatiky: Ing. Hana Tučková
Úřední hodiny:Středa 18 – 19 hod.
    

OBECNÍ ÚŘAD

Vedoucí:   Ing. Hana Tučková
Telefon:  725 101 216
E-mail:  obec@nihov.cz

POPIS ČINNOSTI:

na úseku vnitřním :

 • zajišťuje vybavení obecního úřadu
 •  zabezpečuje chod obecního úřadu po provozní stránce
 •  řídí provozní záležitosti

na úseku sekretariátu :

 • obstarává (tj. píše) korespondenci vznikající na obecním úřadě
 • přijímá a třídí korespondenci přicházející na obecní úřad, zapisuje ji do knihy došlé pošty a předává starostovi (tajemníkovi) k rozdělení
 • rozdělenou poštu předává proti podpisu odpovědným pracovníkům
 • vede seznam úkolů termínovaných jak externě (splatnost faktur, termíny požadovaného vyjádření ke smlouvám a další došlé korespondenci), tak interně (určených starostou) a zajišťuje jejich dodržení
 • odesílá korespondenci
 • vede evidenci (v souladu se spisovým řádem obce):
  • zpráv o usnesení zastupitelstva a zpráv o jeho plnění
  • zpráv o usnesení rady obce a zpráv o jeho plnění
  • vydaných Obecně závazných vyhlášek obce
  • vydaných Nařízení obce
  • dalších potřebných záležitostí
 • zajišťuje oběh interní korespondence
 • zajišťuje oběh účetních dokladů
 • zabezpečuje osobní agendu

na úseku majetkovém :

 • pořízení majetku 
 • smlouvy o převodu vlastnictví (včetně zajištění registrace nemovitosti na Katastrálním úřadě) 
 • zaúčtování majetku 
 • zaevidování majetku (vystavení evidenční karty) 
 • řádnou evidenci majetku 
 • inventarizaci majetku 
 • údržbu majetku 
 • opravy majetku 
 • technické zhodnocení majetku 
 • vyřazení majetku

 na úseku rozvoje obce ( investičním) :

 • připravuje a zpracovává podklady pro sestavení návrhu rozpočtu obce 
 • vypracovává výhled (investičního) rozvoje obce 
 • hospodaří s prostředky obce určenými na (investiční) rozvoj obce
 • zajišťuje investiční výstavbu prováděnou obcí (včetně projektové dokumentace) 

na úseku finančním :

 • sestavuje návrh rozpočtu a rozpisu rozpočtu obce 
 • odpovídá za úroveň informační základny (prvotní doklady, operativní evidenci, statistiku a účetnictví) obecního úřadu 
 • zabezpečuje pravdivé sestavení předepsaných výkazů včetně závěrečného účtu obce
 • zabezpečuje mzdovou agendu, tj. kompletní doklady k výplatě mezd (včetně odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění, daní z příjmu a srážek), odměn a náhrad při pracovních cestách 
 • zabezpečuje přípravu k zaúčtování všech účetních případů
 • zabezpečuje zaúčtování všech účetních případů (včetně archivace dokladů) 
 • zabezpečuje zpracování dokladů výdajové části:
  • dodavatelských faktur (investičních, provozních, pro organizační složky, atd.) 
  • dokladů k účtování o majetku 
  • dokladů k dalším ostatním platbám (k účtování záloh, splátek nájemného, provozních záloh, provozních záloh organizačním složkám obce, k účtování o sociálním fondu obce, k účtování závodní jídelny, event. k účtování cenin, úhrady seminářů a dalších)
  • kontrolu formální správnosti došlých faktur (účetní) 
  • kontrolu věcné správnosti došlých faktur (povinnost kontroly má starosta nebo jím pověřený pracovník) 
 • zabezpečuje zpracování dokladů příjmové části:
  • vydaných faktur 
  • interních dokladů na předpis pohledávek vyplývajících z rozpočtu a vyhlášky o místních poplatcích (poplatky za psy, popelnice a další) 
  • dokladů k účtování zařazení majetku do užívání 
  • kontrolu vydaných faktur po formální stránce (provádí účetní včetně jejich zpracování)
  • kontrolu vydaných faktur po stránce věcné (starosta nebo jím pověřený pracovník)
  • zpracování bankovních dokladů 
  • příkazů k úhradě (věcnou správnost potvrzuje svým podpisem starosta, formální potvrzuje svým podpisem účetní) 
  • výpisů z účtů (účetní kontroluje realizované platby ve srovnání s příkazy k úhradě a realizované příjmy s pohledávkami a dalšími doklady) 

na úseku pokladních operací (a pokladních dokladů) :

 • zajištění pokladních dokladů (pokladní kniha, příjmové bankovní doklady, výdajové bankovní doklady) 
 • účelné stanovení limitu pokladny i příručních pokladen
 • zajištění příjmových pokladních dokladů, stvrzenek a výdajových pokladních dokladů 
 • příjem a výplatu částek v hotovosti (včetně event.výplaty záloh,mezd,cestovních náhrad,záloh na nákup, záloh pro organizační složky, atd.) kontrolu a odsouhlasení 
 • příjmových a výdajových dokladů s pokladní knihou 
 • pokladní hotovosti 
 • formální správnosti dokladů 
 • po překontrolování dokladů doplnění účtovacího předpisu na všechny příjmové a výdajové doklady a zaúčtování na příslušné účty 

na úseku hospodaření se zásobami :

 • stanoví, o jakých zásobách obec účtuje 
 • stanoví způsoby zavedení zásob do evidence 
 • vymezí zodpovědnost za evidenci různých druhů zásob 
 • stanoví způsob účtovaní zásob podle způsobu A nebo B 

na úseku objednávek :

 • stanoví způsob uzavírání objednávek na věci obsažené v rozpočtu, výjimečně na věci v rozpočtu neobsažené 
 • stanoví odpovědnost za evidenci objednávek

na úseku stavebních činností :

 • zajišťuje územně plánovací podklady 
 • zajišťuje územně plánovací dokumentaci 
 • kontroluje dodržování ustanovení stavebního zákona a předpisů souvisejících tj. stavebních povolení, ohlašování stavebních úprav a udržovacích prací, apod. 

na úseku životního prostředí :

 • zajišťuje v rozpočtu obce prostředky pro ochranu životního prostředí 
 • zajišťuje hospodaření s prostředky určenými na ochranu životního prostředí v
 • vyměřuje poplatky za znečištění životního prostředí pro malé znečišťovatele na území obce 
 • zabezpečuje ve stanovené oblasti chovatelskou činnost 

na úseku živnostenském :

 • vydává osvědčení samostatně hospodařícím rolníkům na území obce podle zákona č. 106/1990 Sb. v platném znění 
 • provádí kontroly ve smyslu obchodního zákoníku a dbá na dodržování hygienických podmínek prodeje a na nedostatky upozorňuje hygienickou službu 

na úseku sociální péče a zdravotnictví :

 • realizuje poskytování peněžních a věcných dávek 
 • spolupracuje se subjekty zdravotnictví

na úseku školství, kultury a sportu :

 • spolupracuje se školami s právní subjektivitou 
 • spolupracuje a kontroluje hospodaření ve školách v postavení příspěvkových organizací a organizačních složek 
 • vykonává koordinační a metodickou pomoc v kultuře a sportu 
 • spolupracuje při společně dohodnutých akcích 

na úseku řídící činnosti obce :

 • kontroluje dodržování právních předpisů 
 • pečuje o zvyšování odborné kvalifikace pracovníků obce 
 • zajišťuje řádné hospodaření se svěřenými finančními a věcnými prostředky 
 • připravuje podklady a informuje veřejnost · zajišťuje plánování, organizování a kontrolu plnění úkolů 
 • zajišťuje ochranu a řádnou evidenci majetku · zajišťuje ochranu státního, služebního a hospodářského tajemství 
 • zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
 • zajišťuje požární ochranu 
 • zajišťuje zpracování plánů, zpráv, rozborů, výkazů a hlášení 
 • zajišťuje zpracování,využívání a poskytování informací a provozování informační služby obecního úřadu 
 • zajišťuje a udržuje k tomu potřebnou výpočetní a digitální techniku 
 • plní úkoly obrany a ochrany obyvatel a zabezpečuje činnost v době mimořádných situací 

Podrobnější náplň práce obecního úřadu – přenesená působnost Čl. 46

Obecní úřad vykonává např. tyto další činnosti :

na úseku správním – matričním :

 • vedení evidence obyvatel 
 • ověřování kopii, podpisů apod. 

na úseku státní správy – stavební úřad :

 • podle stavebního zákona v platném znění ve svěřeném rozsahu 

na úseku státní správy – životní prostředí :

 • státní správu na úseku ochrany ovzduší dle zákona č.309/1991 Sb. a zákona č.389/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 • státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny dle zákona č.114/1992 Sb.,ve znění pozdějších předpisů 
 • státní správu na úseku odpadového hospodářství dle zákona č.238/1991 Sb. a zákona č.311/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 • státní správu na úseku zemědělského půdního fondu dle zákona č.334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
   

ZASTUPITELSTVO:

Vedoucí:    Ing. Jan Dvořáček, Ph. D.

POPIS ČINNOSTI:

Organizační struktura:

Zastupitelstvo :

 • Ing. Jan Dvořáček, Ph. D., starosta
 • Ing. Tomáš Habán, 1. místostarosta
 • Ing. David Dostál, 2. místostarosta 
 • Ing. Barbora Hálová
 • Bc. Lucie Žáková
 • Ing. Andrea Šebestová
 • Ing. David Matoušek 
 • Petr Jobánek 
 • Marek Tomek

Výbory zastupitelstva : 

 • finanční výbor :
  • předsedkyně: Ing. Andrea Šebestová 
  • člen:
   • Petr Jobánek
   • Marek Tomek
 • kontrolní výbor :
  • předsedkyně:  Ing. Barbora Hálová
  • člen:
   • Bc. Lucie Žáková
   • Ing. David Matoušek
 • kulturně-sportovní výbor :
  • předsedkyně:  Bc. Lucie Žáková
  • člen:
   • Ing. Barbora Hálová
   • Ing. Andrea Šebestová
 • výbor stavební a pro životní prostředí :
  • předseda:  Ing. David Matoušek
  • člen:
   • Petr Jobánek
   • Marek Tomek

Seznam organizací:

Skip to content