Historie

První písemná zmínka o Níhově pochází z roku 1349, kdy Níhov náležel panství Osovskému. V roce 1365 je prodal Jindřich z Osového Janu Staršímu z Meziříčí. Od meziříčských se dostal přes Lacka z Kravař na druhou linii pánů z Lomnice a s nimi k Náměšti, kde byl až do zrušení poddanství v roce 1848. Současně, zvláště pak v letech 1412-1470, existoval vladycký rod pánů Níhova, který měl majetek jak ve vsi samé, tak např. i v Rozseči, Vidoníně nebo Osové Bitýšce.

Historické foto Níhova

Jméno obce bylo dříve Michov či Mnichov což vzniklo asi překladem z německého Pfaffendorf. Předpokládá se proto, že obec vznikla teprve německou kolonizací. Počátkem 17. století má Níhov po třicetileté válce 12 domů (z toho 10 obydlených a 2 prázdné) se 76 obyvateli.

Níhovské děti chodily do školy do 4 kilometry vzdáleného Březí. V roce 1882 se podařilo zřídit školu vlastní. Prvním učitelem byl Josef Vokurka. Vyučoval ve svém bytě v č. p. 8. Během r. 1832-1833 byla vystavěna samostatná budova, dnes dům č. p. 38. Později v r. 1876 byla postavena nová školní budova. Ta dnes slouží jako mateřská škola, samozřejmě již dávno ne v původní podobě. V r. 1941 byla na školní zahradě vykopána studna a zbudováno hřiště. O prázdninách roku 1953 byla škola přestavěna a zaveden vodovod. V r. 1978 byla škola pro nedostatek žáků zrušena. Do školy tehdy chodilo pouhých 14 dětí, což bylo nejméně za celou dobu trvání zdejší školy. Např. v r. 1905 bylo ve zdejší škole zapsáno 107 dětí, v r. 1912 – 62 dětí, postupem let se však počet žáků snižoval. V roce 1941 to bylo 40 dětí, v roce 1967 pak 26 až ke zmíněným 14ti dětem v roce 1978. Jedním z déle působících učitelů na zdejší škole byl Jan Vetiška, který učil děti v letech 1886-1898. Za zmínku stojí také to, že byl jedním ze zakládajících členů Sboru dobrovolných hasičů v Níhově.

Níhovský hasičský sbor v roce 1903

První protokol o práci hasičů byl sepsán dne 5. října 1893 a tentýž den byl zvolen i pětičlenný výbor spolku. Mezi první vybavení mimo jiné patřil ruční stříkač a 132 metrů konopných hadic. Všechno bylo uloženo v nové hasičské zbrojnici vybudované v roce 1897. Vysvěcena byla dne 26. září 1897, obřad vykonal pan P. Josef Pávek, farář ze Březí. Obřadu přihlíželo asi tisíc lidí a 7 hasičských sborů z okolí.

Obyvatelé obce se živili především zemědělstvím a drobnou řemeslnou prací. Teprve stavba nové železniční trati v r. 1935 dala i další pracovní možnosti, obživu a byly přineseny nové společenské názory.

Významným mezníkem v rozvoji obce byla její elektrifikace v roce 1930 a dokončení nové silnice Katov-Níhov. V r. 1931 začala po této silnici jezdit první pravidelná autobusová linka Velká Bíteš-Níhov-Tišnov. O tom, že výrazně usnadnila život všem obyvatelům, netřeba pochybovat. Nové možnosti cestování i dojíždění za prací umožnilo otevření železniční trati Brno – Žďár nad Sázavou v roce 1953.

V roce 1957 bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo, jeho ustavující schůze se konala 14. září. Toto družstvo samostatně hospodařilo na 225 ha do roku 1970, kdy se sloučilo s JZD Lubné. V roce 1974 se spojilo s JZD „Horka“ se sídlem v Křoví. Po změnách v politice zemědělského hospodářství se velké zemědělské celky rozpadají na menší. I družstevníci v Níhově si založili v r. 1994 samostatné Hospodářské družstvo.

Důkazem toho, že občané Níhova měli a mají zájem o rozkvět obce, byla stavba kulturního domu. Na této stavbě odpracovali zdarma 4000 hodin. Kulturní dům byl dokončen v r. 1976. Dalších 7405 hodin bylo odpracováno na rekonstrukci kulturního domu a výstavbě nové požární zbrojnice, která je ke kulturnímu domu připojena. Tato stavba byla zkolaudována v březnu 1988.

Společenské změny po listopadu 1989 se odrazily i v organizačním uspořádání obcí v Československu. Dochází k dělení větších integrovaných celků na původní jednotky – obce. Tento proces se nevyhnul ani Níhovu. V roce 1980 byl připojen k městu Velká Bíteš, jako její místní část. V roce 1992 se obec opět osamostatnila.

Od února 1992 se odvíjí nová historie obce. První významnou událostí byla oslava 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. U příležitosti tohoto výročí byla provedena generální oprava staré hasičské zbrojnice. Hlavní oslavy proběhly ve dnech 18. – 20. června 1993. Na slavnostní valné hromadě byla zhodnocena práce hasičů za celých 100 let trvání sboru. K činnosti hasičů patří nejen to nejdůležitější, tedy hašení, čili likvidace požárů, ale i protipožární prevence a účast na soutěžích v požárním sportu, které prověřují připravenost celého sboru. Hasiči se aktivně podílejí také na kulturním dění v obci.

V r. 1997 jsme si připomněli 125. výročí postavení zdejší kaple. K narozeninám dostala kaple novou venkovní omítku a bylo pořízeno elektrické zvonění. Tímto byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce, která byla započata již v předcházejícím roce. Tehdy byl zbudován nový krov, měděná střecha, vnitřní omítky, nová okna a dveře. Tato oprava stála celkem 145.500,- Kč. Částkou 72.000,- se na ní podíleli i místní občané formou sbírky.

Dalším úspěchem v novodobé historii obce bylo zbudování místní mateřské školy. Sídlí v budově bývalé školy, která byla po dobu patnácti let využívána jako obchod. Rekonstrukce probíhala pouhé dva měsíce. Veškeré práce provedli místní občané zdarma.

V roce 1999 se podařilo dokončit úpravu bývalé skládky na hezký parčík, opravu bývalé garáže pro autobusy a rozšířit dětské hřiště u kulturního domu. V následujícím roce byl vybudován tenisový kurt, provedena plynofikace a v roce 2003 byl uveden do provozu nový vodovod a v dalších letech zbudována nová tlaková kanalizace.

V průběhu roku 2004 se provedla oprava většiny místních komunikací a také bylo úspěšně dokončeno dvouleté úsilí obecního zastupitelstva o zřízení obecního znaku a praporu. Vše bylo završeno vysvěcením praporu a znaku při příležitosti oslav 655-ti letého výročí od založení obce. Ve znaku obce jsou stříbrné parohy a zlatá koruna v modrém poli.

Mezníky v historii Níhova:

1822  Podařilo se zřídit vlastní školu. Prvním učitelem byl Josef Vokurka. Vyučoval ve svém bytě č. p. 8.
1832 – 1833  Byla vystavěna samostatná školní budova, dnes dům č. p. 38.
1876Postavena nová školní budova. Tato budova dnes slouží jako mateřská škola, samozřejmě již dávno ne v původní podobě.
18935. října byl založen hasičský spolek, který čítal 25 členů. Jeden z hlavních organizátorů při založení byl Jan Vetiška, Místní učitel v letech 1886 – 1898. Prvním vybavením byla ruční stříkačka a 132m hadic.
189726. září byla vysvěcena nová hasičská zbrojnice.
1930Byl rozveden elektrický proud po celé obci.
1931Dokončení silnice Níhov – Katov. Začala jezdit pravidelná autobusová linka Velká Bíteš – Níhov – Tišnov.
1941Na školní zahradě byla vykopána studna a zbudováno hřiště.
1953Škola byla přestavěna a byl zaveden vodovod. Zahájen provoz na železniční trati Brno – Žďár nad Sázavou.
195714. září se konala ustavující schůze JZD, hospodařícího na 225 ha půdy.
1970JZD Níhov se sloučilo s JZD Lubné. Byl vysvěcen a zavěšen nový zvon v kapli.
1974JZD Níhov se sloučilo s JZD Křoví, které neslo název JZD Horka Křoví.
1976Slavnostní otevření nového kulturního domu, na jehož stavbě občané odpracovali na 4000 hodin zdarma.
1978Pro nedostatek žáků byla uzavřena místní škola. Do školy chodilo jen 14 žáků, což bylo nejméně za celou dobu trvání.
1980Obec Níhov byla připojeno k městu Velká Bíteš, jako její místní část. Byla dokončena výstavba hráze a napuštěn rybník nazývaný „porubkův“
1982Budova bývalé školy byla přestavěna na obchod Jednoty.
1988V březnu byla zkolaudována nová hasičská zbrojnice. Zároveň byl zrekonstruován kulturní dům. Na obou akcích bylo bezplatně odpracování 7405 brigádnických hodin.
1992Následkem revoluce v roce 1989, kdy se velké územní celky začaly dělit na menší, dosáhla obec opět samostatnosti. Proběhla generální oprava staré hasičské zbrojnice.
199318. – 20. června se uskutečnily oslavy 100. výročí založení místního hasičského sboru.
1994V důsledku rozpadu JZD Horka Křoví – vzniklo opět samostatné Hospodářské obchodní družstvo Níhov – Lubné.
1997Připomněli jsme si 125. výročí postavení místní kaple, zasvěcené sv. Václavu. Kaple dostala nový krov a měděnou střechu, novou omítku a elektrické zvonění.Rekonstrukcí obchodu Jednoty jsme získali novou mateřskou školu. Práce trvaly pouhé 2 měsíce.
1999Dne 30. 10. se u příležitosti oslav 650. let trvání naší obce, konal sraz rodáků. Byla dokončena úprava skládky a oprava autobusové garáže.
2000Na Silvestra dne 31. 12. byla v parku pod kulturním domem zasazena Lípa Milénia.V prosinci se konala kolaudace plynovodu v obci.Byla provedena oprava a nástřik silnice od křižovatky po dům č. p. 32 – Jaškovi.
2001Výstavba tenisového kurtu.
2001 – 2002 Probíhala rozsáhlá rekultivace rybníku „Bařina“
2002 – 2003Ve dvou etapách byl vybudován obecní vodovod v celkové hodnotě 15 mil. Kč.Starosta obce převzal od předsedy Poslanecké sněmovny ČR pana Zaorálka, Rozhodnutí o přidělení obecního znaku a praporu.
2004Proběhla oprava místní komunikace od čekárny po brod u potoka a od brodu až po č. p. 74 Matouškovi. Zhotovení a vysvěcení obecního znaku a praporu.
2005Připojení k Jihomoravskému kraji.
2005V prosinci byly položením kabelů pro rozvod elektřiny, veřejného osvětlení a sdělovacích prostředků dokončeny inženýrské sítě k novostavbám v ulici „Pod vsí“.
2008Schválení územního plánu.
2009Zahájení výstavby tlakové kanalizace včetně čistírny odpadních vod.
2010Dokončení Komplexní pozemkové úpravy.
2012Tenisové kurty přebudovány na víceúčelové hřiště s umělou trávou.

Níhovský a Lubeňský tunel

V roce 1938 byla zahájena výstavba železniční tratě železniční tratě Brno – Tišnov – Křižanov – Žďár nad Sázavou – Německý Brod, nynější Havlíčkův Brod. Na trati v úseku mezi Tišnovem a Křižanovem byly proraženy 3 tunely. První tunel od Tišnova se nachází v Dolních Loučkách, je dlouhý 633 m a jeho stavba byla dokončena v roce 1942. Druhý tunel mezi Řikonínem a Níhovem byl postaven do oblouku a měří 314 m a třetí před Níhovem měří 531 m. Tunely byly za druhé světové války využívány jako továrny vyrábějící trupy a křídla stíhaček Messerschmitt Bf 109. Výroba sem byla přesunuta z továrny Vídeňského Nového Města v Rakousku, protože se továrna stávala častým terčem náletů západního letectva. Pokud jedete vlakem směrem na Brno, je na pravé straně vidět skalní výběžek, který byl upraven jako pilíř pro lanovku, kterou byl dopravován materiál do tunelové továrny. Američané nemohli tyto továrny dlouho najít, i když o nich věděli. Po válce byla továrna zbořena a část tunelu, která není využívána drahami, zazděna. V údolí potoka Haldy, ve kterém je spousta zajímavých skalisek, je možno v soutěsce najít pozůstatky po základech dřevěných budov.

Skip to content