Směrnice č. 2/2020 O postupu vyhodnocení u nefunkčních a nepřístupných měřidel pitné vody a stanovení výše stočného

Obec: Níhov 

Adresa: Níhov 17, 594 55 p. Dolní Loučky 

Směrnici zpracoval: Ing. Jan Dvořáček, Ph.D. 

Směrnici schválil: Ing. Jan Dvořáček, Ph.D. 

Projednáno a schváleno v OZ: 22. 6. 2020 

Datum zpracování: 12. 6. 2020 

Směrnice nabývá účinnosti: 1. 1. 2020 

Na základě zákona č. 274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v souladu s § 17 a §19 vydává Obec Níhov jako provozovatel vodovodu v obci Níhov a Lubné a kanalizace v obci Níhov tuto směrnici č. 2/2020 

POSTUP VYHODNOCENÍ U NEFUNKČNÍCH A NEZPŘÍSTUPNĚNÝCH MĚŘIDEL PITNÉ VODY A PODKLADY PRO STANOVENÍ STOČNÉHO 

I. Pitná voda 

a) V případech, kdy údaje vodoměru nesplňují některý z požadavků stanovených zvláštním právním předpisem, vodoměr se považuje za nefunkční; stanovení množství dodané vody se v tom případě provádí podle skutečného odběru ve stejném období roku předcházejícímu tomu období, které je předmětem reklamace nebo žádosti o přezkoušení vodoměru. V případě, že takové údaje nejsou k dispozici, nebo jsou zjevně zpochybnitelné, stanoví se množství dodané vody podle následného odběru ve stejném období roku nebo podle směrných čísel spotřeby vody. 

b) V případech, kdy nebylo možno provést odečet vodoměru, protože uživatel bytové nebo nebytové jednotky neumožnil pracovníkovi provozovatele vodovodu provést odečet měřidla, popřípadě neumožnil jeho montáž, došlo k násilnému poškození poměrového měřidla během zúčtovacího období, nebo byla porušena plomba na poměrovém měřidle; stanovení množství dodané vody se v tom případě provádí podle skutečného odběru ve stejném období roku předcházejícímu tomu období, které je předmětem reklamace nebo žádosti o přezkoušení vodoměru. V případě, že takové údaje nejsou k dispozici, nebo jsou zjevně zpochybnitelné, stanoví se množství dodané vody podle následného odběru ve stejném období roku nebo podle směrných čísel spotřeby vody. 

II. Odpadní voda 

Poplatek za odvádění odpadních vod platí: 

a) fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu, 1

b) fyzická osoba trvale pobývající, ale nepřihlášená v obci, 2

c) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Sazba poplatku je stanovena paušálně, a to ve výši 600 Kč za jednu fyzickou osobu za kalendářní rok bez DPH. Poplatek je splatný pololetně ve dvou 50% splátkách celkové výše poplatku.

Poplatník je povinen ohlásit vznik své povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, ve stejné lhůtě, pokud mu poplatková povinnost zanikla z důvodu prodeje nemovitosti nebo odstěhování. 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti:

Rozhodný stav pro vznik a zánik poplatkové povinnosti je poslední den v měsíci. 

Závěrečná ustanovení: 

1. Změny a doplňky schvaluje Zastupitelstvo obce Níhov 

2. Směrnice nabývá účinnosti 1.1.2020 

3. Vydáním této směrnice pozbývá platnosti Směrnice č. 3/2012 O postupu vyhodnocení u nefunkčních a nepřístupných měřidel pitné a odpadní vody. 

Ing. Jan Dvořáček, Ph.D., starosta obce
Jozef Takáč, místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 1. 1. 2020


1, 2, 3 platí pouze v případě, že nemovitost je napojena na splaškový kanalizační systém obce Níhov.

Změny a aktualizace dokumentu: 12. 6. 2020 změna způsobu určování stočného.

Skip to content