Vyhláška obce Níhov č. 1/2019, o nakládání s odpady

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍHOV č. 1/2019, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE NÍHOV

Zastupitelstvo obce Níhov se na svém zasedání dne 29.10.2019 usnesením č. 8 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku: 

ČI. 1/ Úvodní ustanovení 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Níhov, včetně nakládání se stavebním odpadem. (1) 

ČI. 2/ Třídění komunálního odpadu 

1) Komunální odpad se třídí na složky: 

 • a) Biologické odpady rostlinného původu,
 • b) Papír,
 • c) Plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů,
 • d) Sklo,
 • e) Kovy,
 • f) Nebezpečné odpady,
 • g) Objemný odpad,
 • h) Směsný komunální odpad,
 • i) Jedlé oleje a tuky (2)

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a i). 

ČI. 3/ hromažďování tříděného odpadu 

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou podzemní a velkoobjemové kontejnery a sběrné nádoby. 

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích: 

Sběrné nádoby na papír, sklo, plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů, drobné kovy, jedlé oleje a tuky jsou umístěny u kulturního domu. Velkoobjemové kontejnery na kovy a biologický odpad rostlinného původu jsou umístěny u ČO

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy: 

 • a) Biologické odpady rostlinného původu – velkoobjemokontejner s nápisem bio
 • b) Papír – barva modrá
 • c) Plasty, PET lahve, nápojové kartony – barva žlutá
 • d) Sklo – barva zelená
 • e) Kovy – popelnice a velkoobjemový kontejner s nápisem KOVY
 • f) Jedlé oleje a tuky – barva hnědá 

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny. 

5) Veškerý tříděný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu města Velká Bíteš, ulice Kozí 

ČI. 4/ Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 

1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášeném přechodném stanovišti přímo svozovou firmou. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a na internetu 

2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4. 

3) Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu města Velká Bíteš, ulice Kozí

ČI. 5/ Sběr a svoz objemného odpadu 

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek ...). 

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a na internetu. 

3) Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu města Velká Bíteš, ulice Kozí 

4) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4. 

ČI. 6/ Shromažďování směsného komunálního odpadu 

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

 • a) popelnice
 • b) igelitové pytle
 • c) velkoobjemové kontejnery
 • d) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu. 

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. 

ČI. 7/ Nakládání se stavebním odpadem 

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním. 

2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem. 

3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad Níhov. 

ČI. 8/ Závěrečná ustanovení 

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Níhov č. 3/2005, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce. 

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020. 

Ing. Jan Dvořáček, Ph.D., starosta obce
Jozef Takáč, místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 8. 11. 2019

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 31. 12. 2019

———————————————————–

(1)Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů.

(2)Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu – § 2 odst. 7 povinnost od 1.1. 2020. 

Skip to content