Zákaz pochůzkového a podomního prodeje

NAŘÍZENÍ OBCE NÍHOV č. 1/2015

Zastupitelstvo obce Níhov se na svém zasedání dne usnesením č. usneslo vydat v souladu s ustanovením 18 odst. 3, zákona číslo 455/1991 Sv., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 11 a 102 odst. 2 písm. d) a odst. 4 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení obce Níhov:

Čl. 1 / Úvodní ustanovení

Účelem tohoto nařízení obce (dále jen „nařízení”) je stanovit, které druhy prodeje zboří nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona l) na území obce Níhov jsou zakázány.

Čl. 2 / Vymezení základních pojmů

Pro účely tohoto nařízení se vymezují pojmy:
(1) Pochůzkovým prodejem je nabízení, prodej zboží nebo poskytování služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky. Nerozhoduje, zda ten, kdo zboží nebo služby nabízí, prodává a poskytuje, se přemísťuje nebo stojí na místě.
(2) Podomním prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí nabízení, prodej zboží nebo služeb provozované formou pochůzky, kdy je bez předchozí objednávky v bydlišti fyzické osoby nebo sídle či provozovně právnické osoby, jakož i v objektech
sloužících k rekreaci nabízeno, prodáváno zboží nebo poskytovány služby.

Čl. 3 / Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb

V katastru obce Níhov se zakazuje provozovat:
a) Pochůzkový prodej
b) Podomní prodej

Čl. 4 / Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb při slavnostech, sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích, na prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí a na velikonoční prodej kraslic a pomlázek. Toto nařízení se rovněž nevztahuje na akce organizované podle zákona č. 1 17/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 5 / Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 1 .2016.

Josef Klíma, starosta obce
Ing. Ladislav Rada, místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 23. 11. 2015


Skip to content