Výroční zpráva 2019

O poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v r. 2019

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá obec Níhov tuto „Výroční zprávu za rok 2019“.

  1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:  2
  2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  0
  3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného   subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
  4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
  5. počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
  6. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – obec jako povinný subjekt vyřizuje žádosti o informace vztahující se k její působnosti dle InfZ, žádosti je možné podávat ústně nebo písemně adresovat jak na adresu obecního úřadu, tak na elektronickou podatelnu obce, žádost musí splňovat náležitosti § 14 InfZ

                                                                                                            Ing. Jan Dvořáček

                                                                                                            starosta obce

Vyvěšeno: 14.2.2020

Sňato: 31.12.2020

Skip to content