Vyhláška č. 2/2019, která ruší vyhlášku č. 1/2017, o místních poplatcíh

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍHOV č. 2/2019, KTEROU SE ZRUŠUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2017, O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Zastupitelstvo obce Níhov se na svém zasedání dne 6.12.2019 usnesením č. 8 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku: 

ČI. 1/

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místních poplatcích

Čl. 2/ Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020. 

Ing. Jan Dvořáček, Ph.D., starosta obce
Jozef Takáč, místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12. 12. 2019

Sejmuto z úřední desky dne: 31. 12. 2019

Skip to content