Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Náklady na pořízení kopií

a) A4 jednostranně 1,50 Kč/ks

b) A4 oboustranně 2,60 Kč/ks

Výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než formátu A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A4. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané městem Tišnov, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku, pokud informace poskytuje formou prodeje tohoto výtisku.

2. Náklady na opatření technických nosičů dat

a) disketa 3,5″(pokud tuto formu žadatel vyžaduje) 8 Kč/ks

b) CD (pokud tuto formu žadatel vyžaduje) 15 Kč/ks

V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.

3. Náklady na odeslání informace žadateli: Náklady na použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů.

4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací: Je-li poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informace, činí náklady na každou celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledání 150,- Kč.

5. Osvobození od úhrady nákladů:

Úhrada nákladů na balné se nevyžaduje. Je-li poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace celkově kratším než 1 hodina, úhrada nákladů se podle bodu 4. nevyžaduje. Nepřesáhnou-li náklady na poskytnutí informace po uplatnění osvobození j

Skip to content