Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější předpisy: k nahlédnutí na Obecním úřadě Níhov

 •  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 •  zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 •  zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 •  zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 •  zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 •  zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 •  zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 •  zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 •  Platné obecně závazné vyhlášky:
  • Obecně závazná vyhláška Obce Níhov č. 1/2005 – Požární řád
  • Obecně závazná vyhláška Obce Níhov č. 1/2017 o místních poplatcích
  • Obecně závazná vyhláška Obce Níhov č. 3/2005, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce
  • Nařízení Obce Níhov č. 1/2015 – Zákaz pochůzkového a podomního prodeje
  • Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu
  Skip to content