Poskytnuté informace 02/2019

Obecní úřad Níhov, Níhov 17, 594 55  p. Dolní Loučky

Farming s.r.o.

Rybná 716/24

Staré Město

110 00  Praha 1

Naše čj.: 273/19/MKl                         Vaše čj.:                              V Níhově dne 24.9.2019  

Poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Na základě Vaší žádosti ze dne 18.9.2019 Vám sdělujeme, že pozemky:

  • parcela 1431, výměra 18241 m2, druh pozemku – orná půda
  • parcela 1642, výměra  7585 m2, druh pozemku – orná půda

zapsané na LV č. 164 v katastrálním území Níhov, obec Níhov, okres Brno-venkov, zapsané Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov nejsou dle platného územního plánu určeny k zastavění a je s nimi i nadále počítáno jako s ornou půdou.

S pozdravem

                                                                                                            Ing. Jan Dvořáček, Ph.D.

                                                                                                                      starosta obce

Skip to content