Vyhláška č. 1/2016, o nočním klidu

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016, O NOČNÍM KLIDU

Zastupitelstvo obce Níhov se na svém zasedání dne 21.10.2016 usnesením č. 9 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

ČI. 1/ Předmět 

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší než stanoví zákon. 

ČI. 2/ Doba nočního klidu 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. (1)

ČI. 3/ Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší

Doba nočního klidu se vymezuje od 2. do 6. hodiny, a to v následujících případech

a) v době konání těchto tradičních akcí: Oslava dne matek v květnu, taneční zábava v červnu, taneční zábava v červenci, Festival Prameny v červenci, taneční zábava v srpnu, pouťová zábava v září.

b) v noci z 31. prosince na 1. ledna. 

c) v noci z 30. dubna na 1. května. 

ČI. 4/ Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

Josef Klíma, starosta obce
Ing. Ladislav Rada, místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12. 12. 2016

—————————————————————–

(1) dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“ 

Skip to content