Školkovné

Stanovení výše úplaty pro školní rok 2023/2024

Ředitelka mateřské školy stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole ve výši 300,- Kč.

V době přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin, bude úplata za předškolní vzdělávání prominuta, nebo přepočítána poměrně k dnům ve kterých byl provoz. O výši jsou zákonní zástupci informováni předem, nejpozději však do 30. 6. 2023.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne následujícího měsíce.

V případě absence dítěte v mateřské škole se úplata nevrací.

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy. Zákonný zástupce musí o prominutí úplaty požádat sám na formuláři mateřské školy. Ředitelka školy rozhoduje na základě této písemné žádosti.

Podle § 123 školského zákona stanovuje výši úplaty ředitelka. Podmínky, splatnost úplaty, možnosti osvobození od úplaty a nejvyšší možnou výši úplaty upravuje § 6 vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb.

V Níhově dne 13. 6. 2023

Mgr. Aneta Hřavová, ředitelka školy

Skip to content