Směrnice o krátkodobém pronajímání prostor v KD Níhov

SMĚRNICE č. 2/2016, O KRÁTKODOBÉM PRONAJÍMÁNÍ PROSTOR V KULTURNÍM DOMĚ NÍHOV

Obec: Níhov

Adresa: Níhov 17, 594 55 p. Dolní Loučky

Směrnici zpracoval: Klímová Marie

Směrnici schválil: Klíma Josef

Projednáno a schváleno v OZ: 21.10.2016

Datum zpracování: 18. 10. 2016

Směrnice nabývá účinnosti: 1. 1. 2017 

Základní pojmy:

Krátkodobým pronájmem se pro účely této směrnice rozumí pronájem kratší než 3 dny.

Pronajímatel: Obec Níhov, Níhov 17, 594 55 p. Dolní Loučky, IČO: 00842699, DIČ: CZ00842699

Nájemce: ten, kdo požádá pověřeného pracovníka pronajímatele o pronájem předmětu pronájmu od okamžiku převzetí prostor do doby předání zpět pověřenému pracovníkovi.

Pověřený pracovník pronajímatele: správce Kulturního domu Níhov, případně jiný pracovník určený starostou Obce Níhov. 

I. Předmět pronájmu 

Předmětem krátkodobého pronájmu dle této směrnice jsou tyto prostory v Kulturním domě Níhov: sál a kuchyně, kuchyně, sklípek, taneční parket a sklípek. 

II. Výše nájmu 

Pro občany obce:mimo topnou sezónu
Kč včetně DPH/den
topná sezóna
Kč včetně DPH/den
Sál a kuchyň300,–500,–
Kuchyň150,–250,–
Sklípek150,–250,–
Taneční parket a sklípek500,–500,–
Pro cizí občany: mimo topnou sezónu
Kč včetně DPH/den
topná sezóna
Kč včetně DPH/den
Sál a kuchyň 500,–1000,–
Kuchyň 250,–500,–
Sklípek 250,–500,–
Taneční parket a sklípek 600,–600,–

III. Způsob úhrady nájmu 

Nájemné zaplatí nájemce hotově při předávání pronajímaných prostor pověřenému pracovníkovi pronajímatele. 

IV. Osvobození a úlevy 

Od placení nájemného jsou osvobozeni:

1. organizované složky obce Níhov, a to pouze v případě, že v době pronájmu nebude porušen bod V. této směrnice

2. Pozůstalí, v případě pořádání smuteční hostiny zemřelému s posledním trvalým pobytem v obci Níhov. 

V. Povinnosti nájemce 

1. Pronajímaný prostor bude nájemcem užíván k účelu tomu určenému

2. Nájemce se zavazuje zacházet s pronajímanými prostorami šetrně tak, aby nevznikla pronajímateli škoda způsobená jím nebo třetími osobami v době pronájmu. Nájemce je povinen nahradit pronajímateli veškerou škodu, která by nedodržením této podmínky vznikla.

3. Za bezpečnost všech osob zdržujících se v pronajatých prostorách ručí nájemce v plném rozsahu. Pronajímatel rovněž neodpovídá za škody na věcech souvisejících s činností nájemce.

4. Nájemce není oprávněn zapůjčovat nebo pronajímat pronajaté prostory bez předchozího souhlasu pronajímatele třetím osobám

5. Pokud dojde v pronajímaných prostorách ke zcizení nebo poškození majetku pronajímatele prokazatelným zaviněním nájemce nebo třetími osobami, uhradí nájemce škodu dle čl. V. odst. 3 a 4.

6. Po skončení nájmu je nájemce povinen prostory vyklidit a odevzdat pověřenému pracovníkovi pronajímatele v původním stavu v jakém je převzal. 

VI. Povinnosti správce KD 

1. zodpovídá plně za svěřený inventář, vedený jako DDHM i majetek vedený v OE. Provádí pronájem prostor uvedených v čl. I. 

2. při převzetí pronajatých prostor od nájemce zkontroluje jejich stav, popřípadě zajistí jejich úklid. 

3. V případě rozbití nebo ztráty zařízení vedeného v OE bude postupovat podle následujícího ceníku : 

  • a) talíře, sklenice, šálky, příbory, vařečky, otvíráky, popelníky, tácky z umělé hmoty všech velikostí – jednotná cena náhrady – 20 Kč/ks. Náhrada je splatná při předávání předmětu pronájmu správci KD.
  • b) Ostatní inventář vedený v OE bude v případě ztráty nebo poškození oceněn finančním výborem obce Níhov. 

4. při znehodnocení nebo ztrátě DDHM správce tuto skutečnost nahlásí účetní Obce Níhov a případ bude řešen individuálně zastupitelstvem obce. 

Závěrečná ustanovení: 

1. Změny a doplňky schvaluje zastupitelstvo obce

2. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 1. 2017

3. Touto směrnicí pozbývá platnosti Vnitřní směrnice č. 3 ze dne 26. 2. 2010 

Josef Klíma, starosta obce
Ing. Ladislav Rada, místostarosta obce