Historie

Jméno obce bylo dříve Michov či Mnichov což vzniklo asi překladem z německého Pfaffendorf. Předpokládá se proto, že obec vznikla teprve německou kolonizací.

První písemná zmínka o Níhově pochází z roku 1349, kdy původně ves patřila již počátkem 14. století Osovskému panství. V roce 1365 je prodal Jindřich z Osového Janu Staršímu z Meziříčí. Od meziříčských se dostala přes Lacka z Kravař na druhou linii pánů z Lomnice a s nimi k Náměšti, kde byla až do zrušení poddánství v roce 1848. Současně, zvláště pak v letech 1412-1470, existoval vladycký rod pánů Níhova, který měl majetek jak ve vsi samé, tak např. i v Rozseči, Vidoníně nebo Osové Bitýšce.

V roce 1882 se podařilo zřídit vlastní školu, ovšem r. 1978 byla škola pro nedostatek žáků zrušena. Do školy tehdy chodilo pouhých 14 dětí, což bylo nejméně za celou dobu trvání zdejší školy.

Obyvatelé obce se živili především zemědělstvím a drobnou řemeslnou prací. Teprve stavba nové železniční trati v r. 1935 dala i další pracovní možnosti, obživu a byly přineseny nové společenské názory. Významným mezníkem v rozvoji obce byla její elektrifikace v roce 1930 a dokončení nové silnice Katov – Níhov.

Po osvobození se začal i Níhov měnit. Byly postaveny veřejné i obytné budovy, provedeny úpravy návsi a zbudována kanalizace, zřízena nová prodejna, hostinec a další.

V roce 1957 bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo. Důkazem toho, že občané Níhova měli a mají zájem o rozkvět obce, byla stavba kulturního domu. Na této stavbě se odpracovalo zdarma 4000 hodin. Kulturní dům byl dokončen roku 1976.

Společenské změny po listopadu 1989 se odrazily i v organizačním uspořádání obcí v Československu. V roce 1980 byl Níhov připojen k městu Velká Bíteš, jako jeho místní část. Roku 1992 se obec opět osamostatnila.

V roce 1999 se podařilo dokončit úpravu bývalé skládky na hezký parčík, opravu bývalé garáže pro autobusy a rozšířit dětské hřiště u kulturního domu, na Silvestra byla v parku pod KD zasazena Lípa Milénia. V následujícím roce byl vybudován tenisový kurt, provedena plynofikace a v roce 2003 byl uveden do provozu nový vodovod.

V roce 2004 bylo úspěšně dokončeno dvouleté úsilí obecního zastupitelstva o zřízení obecního znaku a praporu. Toto úsilí bylo završeno vysvěcením praporu a znaku při příležitosti oslav 655ti letého výročí od založení obce. Ve znaku obce jsou stříbrné parohy a zlatá koruna v modrém poli.

Důležité mezníky v historii obce Níhov

1822 Podařilo se zřídit vlastní školu. Prvním učitelem byl Josef Vokurka. Vyučoval ve svém bytě č. p. 8.
1832 – 1833 Byla vystavěna samostatná školní budova, dnes dům č. p. 38.
1876 Postavena nová školní budova. Tato budova dnes slouží jako mateřská škola, samozřejmě již dávno ne v původní podobě.
1893 5. října byl založen hasičský spolek, který čítal 25 členů. Jeden z hlavních organizátorů při založení byl Jan Vetiška, Místní učitel v letech 1886 – 1898. Prvním vybavením byla ruční stříkačka a 132 m hadic.
1897 26. září byla vysvěcena nová hasičská zbrojnice.
1930 Byl rozveden elektrický proud po celé obci.
1931 Dokončení silnice Níhov – Katov. Začala jezdit pravidelná autobusová linka Velká Bíteš – Níhov – Tišnov.
1941 Na školní zahradě byla vykopána studna a zbudováno hřiště.
1953 Škola byla přestavěna a byl zaveden vodovod. Zahájen provoz na železniční trati Brno – Ždár nad Sázavou.
1957 14. září se konala ustavující schůze JZD, hospodařícího na 225 ha půdy.
1970 JZD Níhov se sloučilo s JZD Lubné. Byl vysvěcen a zavěšen nový zvon v kapli.
1974 JZD Níhov se sloučilo s JZD Křoví, které neslo název JZD Horka Křoví.
1976 Slavnostní otevření nového kulturního domu, na jehož stavbě občané odpracovali na 4000 hodin zdrama.
1978 Pro nedostatek žáků byla uzavřena místní škola. Do školy chodilo jen 14 žáků, což bylo nejméně za celou dobu trvání.
1980 Obec Níhov byla připojeno k městu Velká Bíteš, jako její místní část. Byla dokončena výstavba hráze a napuštěn rybník nazývaný „Porůbkův“
1982 Budova bývalé školy byla přestavěna na obchod Jednoty.
1988 V březnu byla zkolaudována nová hasičská zbrojnice. Zároveň byl zrekonstruován kulturní dům. Na obou akcích bylo bezplatně odpracování 7405 brigádnických hodin.
1992 Následkem revoluce v roce 1989, kdy se velké územní celky začaly dělit na menší, dosáhla obec opět samostatnosti. Proběhla generální oprava staré hasičské zbrojnice.
1993 18. – 20. června se uskutečnily oslavy 100. výročí založení místního hasičského sboru.
1994 V důsledku rozpadu JZD Horka Křoví – vzniklo opět samostatné Hospodářské obchodní družstvo Níhov – Lubné.
1997 Připomněli jsme si 125. výročí postavení místní kaple, zasvěcené sv. Václavu. Kaple dostala nový krov a měděnou střechu, novou omítku a elektrické zvonění.Rekonstrukcí obchodu Jednoty jsme získali novou mateřskou školu. Práce trvaly pouhé 2 měsíce.
1999 Dne 30. 10. se u příležitosti oslav 650. let trvání naší obce, konal sraz rodáků. Byla dokončena úprava skládky a oprava autobusové garáže.
2000 Na Silvestra dne 31. 12. byla v parku pod kulturním domem zasazena Lípa Milénia.V prosinci se konala kolaudace plynovodu v obci.Byla provedena oprava a nástřik silnice od křižovatky po dům č. p. 32 – Jaškovi.
2001 Výstavba tenisového kurtu.
2001 – 2002 Probíhala rozsáhlá rekultivace rybníku „Bařina“
2002 – 2003 Ve dvou etapách byl vybudován obecní vodovod v celkové hodnotě 15 mil. Kč.Starosta obce převzal od předsedy Poslanecké sněmovny ČR pana Zaorálka, Rozhodnutí o přidělení obecního znaku a praporu.
2004 Proběhla oprava místní komunikace od čekárny po brod u potoka a od brodu až po č. p. 74 Matouškovi. Zhotovení a vysvěcení obecního znaku a praporu.
2005 Připojení k Jihomoravskému kraji.
2005 V prosinci byly položením kabelů pro rozvod elektřiny, veřejného osvětlení a sdělovacích prostředků dokončeny inženýrské sítě k novostavbám v ulici „Pod vsí“.
2008 Schválení územního plánu.
2009 Zahájení výstavby tlakové kanalizace včetně čistírny odpadních vod.
2010 Dokončení Komplexní pozemkové úpravy.
2012 Tenisové kurty přebudovány na víceúčelové hřiště s umělou trávou.

 

  • Úřední hodiny:

    Pátek: 18:00 - 19:00
  • Publicita

  • Události

    • žádné události
  • Řešení krizových situací