Historie

Historie obce

První písemná zmínka o Níhově pochází z roku 1349, kdy Níhov náležel panství Osovskému. V roce 1365 je prodal Jindřich z Osového Janu Staršímu z Meziříčí. Později přešel od Lacka z Kravař na druhou linii pánů z Lomnice. Od roku 1537 patří Níhov k panství Náměšťskému, ačkoliv ještě v roce 1570 se uvádí páni z Níhova. Počátkem 17. století má Níhov po třicetileté válce 12 domů (z toho 10 obydlených a 2 prázdné) se 76 obyvateli.

Níhovské děti chodily do školy do 4 kilometry vzdáleného Březí. V roce 1882 se podařilo zřídit školu vlastní. Prvním učitelem byl Josef Vokurka. Vyučoval ve svém bytě v č.p. 8. Během r. 1832-1833 byla vystavěna samostatná budova, dnes dům č.p. 30. Později v r. 1876 byla postavena nová školní budova. Ta dnes slouží jako mateřská škola, samozřejmě již dávno ne v původní podobě. V r. 1941 byla na školní zahradě vykopána studna a zbudováno hřiště. O prázdninách roku 1953 byla škola přestavěna a zaveden vodovod. V r. 1978 byla škola pro nedostatek žáků zrušena. Do školy tehdy chodilo pouhých 14 dětí, což bylo nejméně za celou dobu trvání zdejší školy. Např. v r. 1905 bylo ve zdejší škole zapsáno 107 dětí, v r. 1912 – 62 dětí, postupem let se však počet žáků snižoval. V roce 1941 to bylo 40 dětí, v roce 1967 pak 26 až ke zmíněným 14ti dětem v roce 1978. Jedním z déle působících učitelů na zdejší škole byl Jan Vetiška, který učil děti v letech 1886-1898. Zmiňuji se o něm i proto, že byl jedním ze zakládajících členů Sboru dobrovolných hasičů v Níhově.

První protokol o práci hasičů byl sepsán dne 5. října 1893 a tentýž den byl zvolen i pětičlenný výbor spolku. Mezi první vybavení mimo jiné patřil ruční stříkač a 132 metrů konopných hadic. Všechno bylo uloženo v nové hasičské zbrojnici vybudované v roce 1897. Vysvěcena byla dne 26. září 1897, obřad vykonal pan P. Josef Pávek, farář ze Březí. Obřadu přihlíželo asi tisíc lidí a 7 hasičských sborů z okolí.

Významným mezníkem v rozvoji obce byla její elektrifikace v roce 1930 a dokončení nové silnice Katov-Níhov. V r. 1931 začala po této silnici jezdit první pravidelná autobusová linka Velká Bíteš-Níhov-Tišnov. O tom, že výrazně usnadnila život všem obyvatelům, netřeba pochybovat. Nové možnosti cestování i dojíždění za prací umožnilo otevření železniční trati Brno – Žďár nad Sázavou v roce 1953.

V roce 1957 bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo, jeho ustavující schůze se konala 14. září. Toto družstvo samostatně hospodařilo na 225 ha do roku 1970, kdy se sloučilo s JZD Lubné. V roce 1974 se spojilo s JZD „Horka“ se sídlem v Křoví. Po změnách v politice zemědělského hospodářství se velké zemědělské celky rozpadají na menší. I družstevníci v Níhově si založili v r. 1994 samostatné Hospodářské družstvo.

Důkazem toho, že občané Níhova měli a mají zájem o rozkvět obce, byla stavba kulturního domu. Na této stavbě odpracovali zdarma 4000 hodin. Kulturní dům byl dokončen v r. 1976. Dalších 7405 hodin bylo odpracováno na rekonstrukci kulturního domu a výstavbě nové požární zbrojnice, která je ke kulturnímu domu připojena. Tato stavba byla zkolaudována v březnu 1988.

Společenské změny po listopadu 1989 se odrazily i v organizačním uspořádání obcí v Československu. Dochází k dělení větších integrovaných celků na původní jednotky – obce. Tento proces se nevyhnul ani Níhovu. V roce 1980 byl připojen k městu Velká Bíteš, jako její místní část. V roce 1992 se obec opět osamostatnila.

Od února 1992 se odvíjí nová historie obce. První významnou událostí byla oslava 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. U příležitosti tohoto výročí byla provedena generální oprava staré hasičské zbrojnice. Hlavní oslavy proběhly ve dnech 18. – 20. června 1993. Na slavnostní valné hromadě byla zhodnocena práce hasičů za celých 100 let trvání sboru. K činnosti hasičů patří nejen to nejdůležitější, tedy hašení, čili likvidace požárů, ale i protipožární prevence a účast na soutěžích v požárním sportu, které prověřují připravenost celého sboru. Hasiči se aktivně podílejí také na kulturním dění v obci.

V r. 1997 jsme si připomněli 125. výročí postavení zdejší kaple. K narozeninám dostala kaple novou venkovní omítku a bylo pořízeno elektrické zvonění. Tímto byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce, která byla započata již v předcházejícím roce. Tehdy byl zbudován nový krov, měděná střecha, vnitřní omítky, nová okna a dveře. Tato oprava stála celkem 145.500,- Kč. Částkou 72.000,- se na ní podíleli i místní občané formou sbírky.

Dalším úspěchem v novodobé historii obce bylo zbudování místní mateřské školy. Sídlí v budově bývalé školy, která byla po dobu patnácti let využívána jako obchod. Rekonstrukce probíhala pouhé dva měsíce. Veškeré práce provedli místní občané zdarma.

V roce 1999 se podařilo dokončit úpravu bývalé skládky na hezký parčík, opravu bývalé garáže pro autobusy a rozšířit dětské hřiště u kulturního domu. V následujícím roce byl vybudován tenisový kurt, provedena plynofikace a v roce 2003 byl uveden do provozu nový vodovod a částečně zbudována nová kanalizace.

Letos byl oficiálně schválen a vysvěcen prapor a znak obce, provedena oprava většiny místních komunikací a proběhla oslava výročí 655 let od založení obce.

 

 

Čerpáno z letáku vydaném k 650.a 655. výročí založení obce

  • Úřední hodiny:

    Pátek: 18:00 - 19:00
  • Publicita

  • Události

    • žádné události
  • Řešení krizových situací